Zobrazit navigaci

Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Světlá nad Sázavou

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234 je příspěvkovou organizací zřízenou městem Světlá nad Sázavou. Základní škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003. V současné době je škola umístěna ve dvou budovách, v Komenského a v Jelenově ulici.


3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • základní škola
  • družina

Statutární orgán: ředitelka školy PhDr. Jana Myslivcová

4. Kontaktní spojení

Název školy

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace

Adresa

Komenského 234, 58291 Světlá nad Sázavou

Adresa internetových stránek

https://zskomenskehosns.cz

Telefon, fax

569 452 769, 569 454 400

E-mail

zskomenskeho@hbnet.cz

Datová schránka

m3smsuh

Pověřenec, datová schránka pověřence

malek@ak-ma.cz, qscrtis 


Úřední hodiny

Pracovní dny od 7:00 - 15:00 hod.

V době školních prázdnin dle předchozí domluvy.

5. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 78-7876550287 /0100 (KB)

6. IČO

709 827 59

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

- zřizovací listina, údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce (v listinné podobě v ředitelně školy)

- školní vzdělávací program (v listinné podobě v ředitelně školy)

- výroční zprávy o činnosti školy, hodnotící zprávy ČŠI o činnosti školy (v listinné a el. podobě v ředitelně školy)

- školní řád (v listinné podobě v ředitelně školy)

- soubor vnitřních předpisů a směrnic (v listinné podobě v ředitelně školy)

- vnitřní řád školní družiny

- rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webu školy (na podstránce GDPR a rozpočet 2021).

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

- Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

- Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

- Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

10. Příjem a podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací jeden ze zástupců ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

§ Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

§ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

§ Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

§ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

§ Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

§ Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

§ Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

§ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

12. Licenční smlouvy

Nejsou.

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy.